Barion Pixel

Reklamační řád

Reklamační řád
Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené od prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu www.woodenbox.cz (dále jen "Výrobek") a v záruční době na něj Kupující uplatňuje práva z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").Prodávajícím je společnost Ing. Roman Selmbacher (dále jen "Prodávající").Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která uzavřela s Prodávajícím kupní smlouvu na koupi Výrobku, které je předmětem reklamace.Tyto reklamační podmínky jsou plně v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník (dále jen "Zákon"), a v situacích, které nejsou přímo řešeny těmito reklamačními podmínkami se postupuje dle ustanovení tohoto Zákona. Výjimku tvoří nákup, kdy je Kupujícím podnikatelský subjekt (uvedeno IČ a/nebo DIČ na daňovém dokladu), v tomto případě se pak reklamace plně řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník. Záruční podmínky. Pokud není uvedeno jinak, řídí se délka záruční doby zákonem, až na výjimky uvedené v zákoně. V opačném případě je délka záruční doby uvedena na faktuře či předávacím protokolu za výrobek, či v popisu Výrobku.  Vykazuje-li objednaný Výrobek zjevné nedostatky (například porušený obal) již při přebírání Výrobku, má Kupující právo Výrobek nepřevzít. V takovém případě bude Výrobek zaslán zpět Prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a Kupujícímu odeslat znovu v co nejkratším možném termínu.V případě, že se při užívání Výrobku Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Výrobku, může Kupující postupovat v souladu s těmito reklamačními podmínkami a uplatňovat Reklamaci. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Toto odstoupení nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí Výrobku Prodávajícím. Prodávající má právo neakceptovat přijetí Výrobku od Kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané Zákonem a Obchodními podmínkami Prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva kompletně ruší a smluvní strany jsou si povinny navrátit všechna plnění, která si na jejím základě již poskytly. Více podrobností o odstoupení od smlouvy naleznete v Obchodních podmínkách. Vyřizování reklamací Výrobku je možno provádět v provozovně Prodávajícího v Jincích, 262 23 Jince. V případě, že Kupující bude požadovat řešení Reklamace formou opravy, bude řešena v provozovně Prodávajícího v Jincích, 262 23 Jince. Pro reklamaci je nezbytně nutné předložit originál daňového dokladu. Pro vyřizování reklamace v provozovně Prodávajícího je možné Výrobek předat osobně nebo prostřednictvím přepravní služby. Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu. Platí zde zákonná lhůta, tedy 30 dní od dne následujícího po dni doručení žádosti o reklamaci na adresu provozovny Prodávajícího, pokud se Prodávající nedohodne s Kupujícím na lhůtě delší. Není-li poté Reklamace vyřízena vznikají Kupujícímu stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Prodávající označí Reklamaci za neoprávněnou v případě, že:
1.Výrobek byl užíván nebo udržován v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s příslušnými technickými či jinými normami nebo s obvyklým způsobem užívání nebo údržby Výrobku, v důsledku neodborné nebo chybné montáže
2.poškození výrobku je způsobené jeho znečištěním, nehodou, živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či jiných vnějších jevů (bouřka, požár, teplo, aj.) 3.došlo k mechanickému poškození výrobku (pádem, zlomením, nárazem, najetím na překážku, aj.)
4.k poškození Výrobku došlo nevhodnými provozními podmínkami
5.došlo k poškození, úpravě nebo jinému zásahu do Výrobku, provedenými k tomu neoprávněnou či neautorizovanou osobou.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení způsobené užíváním Výrobku. 
V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího předem informuje o záměru uplatnit Reklamaci a ten mu doporučí nejvhodnější formu řešení dané Reklamace vzhledem k povaze Výrobku a vady. Tyto reklamační podmínky vstupují v platnost dnem 12.8. 2020. Změny vyhrazeny.


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).